#50 Tsuki-no-katsura

Share Project :

#50 Tsuki-no-katsura
Hofu Court
Teabowl
2015

Photograph, ceramics