#4 Senshu-kaku

Share Project :

#4 Senshu-kaku
Bridge 1980 Photo
Plate Shigaraki
2015

Photograph, ceramics